Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor ökar sin ägarandel i Glocalnet till över 50 procent

Telenor ökar sin ägarandel i Glocalnet till över 50 procent och lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Glocalnet Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan. Telenor ASA (“Telenor”) lämnar , genom sitt helägda svenska dotterbolag TBS Infrastructure AB (“TBS Infrastructure”), ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Glocalnet AB (“Glocalnet”), att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner 2003:1 utgivna av Glocalnet till Telenor (“Erbjudandet”). Erbjudandet lämnas i enlighet med bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv (“NBKs Regler”). • För varje aktie i Glocalnet erbjuds 4,00 kronor kontant. Erbjudandet om 4,00 kronor per aktie motsvarar en budpremie om 13,6 procent jämfört med Glocalnet-aktiens stängningskurs den 7 februari 2006 om 3,52 kronor. • Telenors ägande i Glocalnet. Den 7 februari 2006 genomförde Telenor förvärv av 34.054.510 aktier i Glocalnet. Härigenom ökar Telenors ägande till 126.476.210 aktier, motsvarande 50,1 procent av kapital och röster i Glocalnet (50,04 procent efter full utspädning med hänsyn till utestående teckningsoptioner) . Förvärven skedde till kursen 4,00 kronor per aktie. • Acceptperiod i Erbjudandet. Acceptperioden planeras löpa från och med den 2 mars 2006 till och med den 23 mars 2006. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Glocalnet är ett av Sveriges snabbast växande bredbandsföretag och bolaget har en stark position i lågprissegmentet. Telenor har varit ägare i bolaget sedan år 2002 och har samtidigt varit en viktig samarbetspartner och leverantör. Telenor vill nu vidareutveckla Glocalnet tillsammans med den övriga portföljen i Sverige och har därför valt att ta kontrollen över bolaget. - Telenor har som mål att vara en ledande aktör i den växande nordiska bredbandsmarknaden och vi tog genom köpet av Bredbandsbolaget i fjol en viktig position i Sverige, säger Morten Karlsen Sørby, chef för Telenors nordiska verksamhet. - Med sin starka lågprisposition är Glocalnet ett bra supplement till Bredbandsbolaget och förvärvet ger oss en bredare position i marknaden. Glocalnet har under en längre tid haft en låst ägarstruktur med flera stora ägare, vilka från tid till annan har haft olika syn på bolagets framtida utveckling. Det har varit viktigt för Telenor att lösa upp den fastlåsta ägarstrukturen och att fokusera på att driva bolagets verksamhet. - Vi kommer självklart se på möjliga samarbetsområden med vår övriga verksamhet i Sverige, både på driftsidan och genom utveckling av nya erbjudanden. Det viktigaste för oss är att Glocalnet fortsätter att ta marknadsandelar inom bredband och att vi är inställda på att bibehålla Glocalnets självständiga och attraktiva position, säger Morten Karlsen Sørby. Erbjudandet TBS Infrastructure erbjuder 4,00 kronor kontant för varje aktie i Glocalnet. För varje utestående teckningsoption 2003:1 utgiven av Glocalnet erbjuds 4,00 kronor kontant med avdrag för teckningskursen per aktie. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Courtage utgår ej. Aktierna i Glocalnet är noterade på O-listan vid Stockholmsbörsen. Finansiering TBS Infrastructure kommer att finansiera förvärvet genom ett kapitaltillskott från Telenor som i sin tur finansierar detta med befintlig likviditet. Villkor för Erbjudandets genomförande Erbjudandet gäller med förbehåll för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls, inklusive tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter, på villkor som, enligt Telenors bedömning, skäligen kan accepteras av Telenor och TBS Infrastructure. Erbjudandet får återkallas med stöd av detta villkor endast om bristande uppfyllelse av villkoret är av väsentlig betydelse för Telenors förvärv av aktier i och teckningsoptioner utgivna av Glocalnet. TBS Infrastructure förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla detta villkor. Erbjudandet lämnas i enlighet med bestämmelserna om budplikt i NBKs Regler, vilka gäller för Erbjudandet. Därutöver gäller Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av NBKs Regler. Preliminär tidsplan Erbjudandehandling avseende Erbjudandet avses distribueras till Glocalnets aktieägare m.fl. omkring den 1 mars 2006. Acceptperioden avses börja omkring den 2 mars och sluta omkring den 23 mars 2006, förutsatt att erforderliga myndighetstillstånd då erhållits. Förutsatt att acceptperioden slutar den 23 mars 2006, avses redovisning av likvid ske med början omkring den 3 april 2006. TBS Infrastructure förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden. En eventuell sådan förlängning kommer dock inte att medföra att redovisning av likvid till dem som redan har accepterat erbjudandet fördröjs. Oslo och Stockholm den 8 februari 2006 Telenor ASA TBS Infrastructure AB För ytterligare information kontakta: Pål Kvalheim Kommunikationschef, Telenor i Norden Telefonnummer: +47 970 44 970 E-post: pal.kvalheim@telenor.com Telenor i korthet Telenor är ett av Norges största börsnoterade företag med en omsättning på 61,3 miljarder norska kronor 2004. Antal anställda var 20.900 personer vid utgången av 2004, varav 9.500 utanför Norge. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, samt har en betydande internationell verksamhet, särskilt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Börs (TEL) och på Nasdaq i New York (TELN).

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Telenor i Sverige

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor Sverige
Garvis Carlssons gata 3
169 03, Solna Stockholm